Quan Hệ Cổ Đông

Quan Hệ Cổ Đông

Bao cao thường niên năm 2022

Tải file

11/04/2022 04:25 pm

Bao cao thường niên năm 2022

Thư mời họp

Tải file

31/03/2022 01:52 pm

Dự thảo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Tải file

31/03/2022 01:48 pm

Dự thảo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Tờ trình Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Tải file

31/03/2022 01:47 pm

Tờ trình Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Tờ trình tiền lương thù lao HĐQT, BKS, BDH

Tải file

31/03/2022 01:45 pm

Tờ trình tiền lương thù lao HĐQT, BKS, BDH

Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2021

Tải file

31/03/2022 01:44 pm

Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2021

Báo cáo tài chính năm 2021

Tải file

31/03/2022 01:43 pm

Báo cáo tài chính năm 2021

Báo cáo Ban kiểm soát năm 2021

Tải file

31/03/2022 01:40 pm

Báo cáo Ban kiểm soát năm 2021

Tờ trình chọn kiểm toán năm 2022

Tải file

31/03/2022 01:39 pm

Tờ trình chọn kiểm toán năm 2022

Hotline tư vấn miễn phí: 027 438 31 505
Zalo