Quan Hệ Cổ Đông

Quan Hệ Cổ Đông

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2022

Tải file

16/09/2023 09:01 am

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2022

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Tải file

30/08/2023 02:22 pm

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

THÔNG BÁO CÔNG BỐ THÔNG TIN

Tải file

30/08/2023 02:21 pm

THÔNG BÁO CÔNG BỐ THÔNG TIN

CÔNG VĂN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Tải file

30/08/2023 02:21 pm

CÔNG VĂN CÔNG BỐ THÔNG TIN

THÔNG BÁO VÀ NGHỊ QUYẾT

Tải file

30/08/2023 02:00 pm

THÔNG BÁO VÀ NGHỊ QUYẾT

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2022

Tải file

28/08/2023 03:34 pm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2022

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ

Tải file

10/07/2023 03:55 pm

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ

BÁO CÁO GIAO DỊCH NỘI BỘ

Tải file

03/07/2023 04:03 pm

BÁO CÁO GIAO DỊCH NỘI BỘ

QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM PHÓ GIÁM ĐỐC

Tải file

27/06/2023 09:27 am

QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM PHÓ GIÁM ĐỐC

QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM KẾ TOÁN TRƯỞNG

Tải file

27/06/2023 09:26 am

QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM KẾ TOÁN TRƯỞNG

QUYẾT ĐỊNH THAY ĐỔI NGƯỜI PHỤ TRÁCH KẾ TOÁN

Tải file

27/06/2023 09:25 am

QUYẾT ĐỊNH THAY ĐỔI NGƯỜI PHỤ TRÁCH KẾ TOÁN

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Tải file

27/06/2023 09:24 am

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Hotline tư vấn miễn phí: 027 438 31 505
Zalo