Quan Hệ Cổ Đông THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

Nghi quyết HĐQT v/v tiếp nhận đơn từ nhiệm TV Ban kiểm soát

Tải file

29/05/2024 10:55 am

Nghi quyết HĐQT v/v tiếp nhận đơn từ nhiệm TV Ban kiểm soát của bà Lê Thị Hồng Thu

Tiếp nhận đơn từ nhiệm TV Ban kiểm soát

Tải file

29/05/2024 10:52 am

Tiếp nhận đơn từ nhiệm TV Ban kiểm soát

Nghị quyết miễn nhiệm PGĐ

Tải file

29/05/2024 08:44 am

Nghị quyết miễn nhiệm PGĐ

Thông báo thay đổi nhân sự

Tải file

29/05/2024 08:38 am

Thông báo thay đổi nhân sự

CÔNG VĂN

Tải file

04/05/2024 08:56 am

CÔNG VĂN

THÔNG BÁO CHIA CỔ TỨC 2023

Tải file

04/05/2024 08:56 am

THÔNG BÁO CHIA CỔ TỨC 2023

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Tải file

11/04/2024 07:39 am

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

TỜ TRÌNH TIỀN LƯƠNG, THÙ LAO 2024

Tải file

05/04/2024 04:39 pm

TỜ TRÌNH TIỀN LƯƠNG, THÙ LAO 2024

TỜ TRÌNH CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN 2024

Tải file

05/04/2024 04:38 pm

TỜ TRÌNH CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN 2024

TỜ TRÌNH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN 2024

Tải file

05/04/2024 04:38 pm

TỜ TRÌNH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN 2024

TỜ TRÌNH TIỀN LƯƠNG THÙ LAO 2024

Tải file

05/04/2024 04:37 pm

TỜ TRÌNH TIỀN LƯƠNG THÙ LAO 2024

TỜ TRINH KÝ HĐ VỚI NLD

Tải file

05/04/2024 04:37 pm

TỜ TRINH KÝ HĐ VỚI NLD

Hotline tư vấn miễn phí: 027 438 31 505
Zalo