Quan Hệ Cổ Đông TÀI LIỆU ĐẠI HỘI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

BÁO CÁO TÌNH HÌNH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Tải file

26/01/2024 08:59 am

BÁO CÁO TÌNH HÌNH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BIÊN BẢN BAN KIỂM SOÁT

Tải file

21/10/2023 01:09 pm

BIÊN BẢN BAN KIỂM SOÁT

BIÊN BẢN HỌP HĐQT PHIÊN 1

Tải file

21/10/2023 01:09 pm

BIÊN BẢN HỌP HĐQT PHIÊN 1

NGHỊ QUYẾT BẦU CHỦ TỊCH HĐQT

Tải file

21/10/2023 01:08 pm

NGHỊ QUYẾT BẦU CHỦ TỊCH HĐQT

BIÊN BẢN KIỂM TRA PHIẾU

Tải file

21/10/2023 01:07 pm

BIÊN BẢN KIỂM TRA PHIẾU

BIÊN BẢN KIỂM TRA SỐ LƯỢNG CỔ ĐÔNG

Tải file

21/10/2023 01:07 pm

BIÊN BẢN KIỂM TRA SỐ LƯỢNG CỔ ĐÔNG

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG 2023-2028

Tải file

21/10/2023 01:06 pm

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG 2023-2028

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG 2023

Tải file

21/10/2023 01:05 pm

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG 2023

DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT

Tải file

29/09/2023 10:32 am

DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT

TỜ TRIÌNH BẦU CỬ HDQT

Tải file

29/09/2023 10:30 am

TỜ TRIÌNH BẦU CỬ HDQT

TỜ TRÌNH KÝ HỢP ĐỒNG

Tải file

29/09/2023 10:29 am

TỜ TRÌNH KÝ HỢP ĐỒNG

TỜ TRIÌNH KHÔNG CHÀO MUA CÔNG KHAI

Tải file

29/09/2023 10:28 am

TỜ TRIÌNH KHÔNG CHÀO MUA CÔNG KHAI

Hotline tư vấn miễn phí: 027 438 31 505
Zalo