Quan Hệ Cổ Đông TÀI LIỆU ĐẠI HỘI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

NGHỊ QUYẾT ĐHCĐ 2024

Tải file

29/04/2024 09:04 am

NGHỊ QUYẾT ĐHCĐ 2024

BIÊN BẢN ĐHCĐ 2024

Tải file

29/04/2024 09:04 am

BIÊN BẢN ĐHCĐ 2024

BÁO CÁO TÌNH HÌNH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Tải file

26/01/2024 08:59 am

BÁO CÁO TÌNH HÌNH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BIÊN BẢN BAN KIỂM SOÁT

Tải file

21/10/2023 01:09 pm

BIÊN BẢN BAN KIỂM SOÁT

BIÊN BẢN HỌP HĐQT PHIÊN 1

Tải file

21/10/2023 01:09 pm

BIÊN BẢN HỌP HĐQT PHIÊN 1

NGHỊ QUYẾT BẦU CHỦ TỊCH HĐQT

Tải file

21/10/2023 01:08 pm

NGHỊ QUYẾT BẦU CHỦ TỊCH HĐQT

BIÊN BẢN KIỂM TRA PHIẾU

Tải file

21/10/2023 01:07 pm

BIÊN BẢN KIỂM TRA PHIẾU

BIÊN BẢN KIỂM TRA SỐ LƯỢNG CỔ ĐÔNG

Tải file

21/10/2023 01:07 pm

BIÊN BẢN KIỂM TRA SỐ LƯỢNG CỔ ĐÔNG

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG 2023-2028

Tải file

21/10/2023 01:06 pm

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG 2023-2028

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG 2023

Tải file

21/10/2023 01:05 pm

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG 2023

DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT

Tải file

29/09/2023 10:32 am

DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT

TỜ TRIÌNH BẦU CỬ HDQT

Tải file

29/09/2023 10:30 am

TỜ TRIÌNH BẦU CỬ HDQT

Hotline tư vấn miễn phí: 027 438 31 505
Zalo