Quan Hệ Cổ Đông

Quan Hệ Cổ Đông

Báo cáo tài chính năm 2019

Tải file

17/03/2020 07:58 am

Báo cáo tài chính năm 2019

Báo cáo tài chính năm 2019

Tải file

17/03/2020 07:56 am

Báo cáo tài chính năm 2019

Quyết định miễn nhiệm giám đốc Công ty Cổ Phần In Tổng Hợp Bình Dương

Tải file

17/03/2020 07:53 am

Quyết định miễn nhiệm giám đốc Công ty Cổ Phần In Tổng Hợp Bình Dương

Dự thảo báo cáo của Ban Kiểm soát

Tải file

16/03/2020 05:29 pm

Dự thảo báo cáo của Ban Kiểm soát

Dự thảo báo cáo của HDQT

Tải file

16/03/2020 05:28 pm

Dự thảo báo cáo của HDQT

Dự thảo nghị quyết của HDQT

Tải file

16/03/2020 05:27 pm

Dự thảo nghị quyết của HDQT

Tờ trình phê chuẩn HDQT bổ nhiệm

Tải file

16/03/2020 05:27 pm

Tờ trình phê chuẩn HDQT bổ nhiệm

Tờ trình chọ đơn vị kiểm toán năm 2020

Tải file

16/03/2020 05:26 pm

Tờ trình chọ đơn vị kiểm toán năm 2020

Tờ trình tiền lương và thù lao

Tải file

16/03/2020 05:25 pm

Tờ trình tiền lương và thù lao

Tờ trình phân phối lợi nhuận

Tải file

16/03/2020 05:24 pm

Tờ trình phân phối lợi nhuận

Tờ trình báo cáo tài chính năm 2019

Tải file

16/03/2020 05:21 pm

Tờ trình báo cáo tài chính năm 2019

Tờ trình báo cáo tài chính năm 2019

Tải file

16/03/2020 05:20 pm

Tờ trình báo cáo tài chính năm 2019

Hotline tư vấn miễn phí: 027 438 31 505
Zalo