Quan Hệ Cổ Đông

Quan Hệ Cổ Đông

Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019

Tải file

07/04/2020 04:35 pm

Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019

Biên bản Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2020

Tải file

31/03/2020 04:41 pm

Biên bản Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2020

Biên bản kiểm phiếu Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2020

Tải file

31/03/2020 04:40 pm

Biên bản kiểm phiếu Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2020

Nghị quyết đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2020

Tải file

31/03/2020 04:39 pm

Nghị quyết đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2020

Báo cáo thường niên 2019

Tải file

23/03/2020 10:57 am

Báo cáo thường niên 2019

Báo cáo tài chính năm 2019

Tải file

17/03/2020 07:58 am

Báo cáo tài chính năm 2019

Báo cáo tài chính năm 2019

Tải file

17/03/2020 07:56 am

Báo cáo tài chính năm 2019

Quyết định miễn nhiệm giám đốc Công ty Cổ Phần In Tổng Hợp Bình Dương

Tải file

17/03/2020 07:53 am

Quyết định miễn nhiệm giám đốc Công ty Cổ Phần In Tổng Hợp Bình Dương

Dự thảo báo cáo của Ban Kiểm soát

Tải file

16/03/2020 05:29 pm

Dự thảo báo cáo của Ban Kiểm soát

Dự thảo báo cáo của HDQT

Tải file

16/03/2020 05:28 pm

Dự thảo báo cáo của HDQT

Hotline tư vấn miễn phí: 027 438 31 505
Zalo