Quan Hệ Cổ Đông

Quan Hệ Cổ Đông

Giay xac nhan uy quyen tham du DHDCD

Tải file

05/09/2019 04:00 pm

Giay xac nhan uy quyen tham du DHDCD

Nghi quyet HDQT chot danh sach co dong de to chuc hop Dai hoi dong co dong thuong nien

Tải file

08/08/2019 03:32 pm

Nghi quyet HDQT chot danh sach co dong de to chuc hop Dai hoi dong co dong thuong nien

NGHI QUYET HOP HOI DONG CO DONG THUONG NIEN 2019

Tải file

28/09/2019 12:06 pm

NGHI QUYET HOP HOI DONG CO DONG THUONG NIEN 2019

BIEN BAN HOP DAI HOI DONG CO DONG THUONG NIEN 2019

Tải file

28/09/2019 12:04 pm

BIEN BAN HOP DAI HOI DONG CO DONG THUONG NIEN 2019

BIEN BAN KIEM PHIEU PHIEN HOP NGAY 28-9-2019

Tải file

28/09/2019 11:58 am

BIEN BAN KIEM PHIEU

To trinh chon don vi kiem toan

Tải file

05/09/2019 04:07 pm

To trinh chon don vi kiem toan

To trinh tien luong thu lao

Tải file

05/09/2019 04:06 pm

To trinh tien luong thu lao

To trinh ke hoach phan phoi loi nhuan

Tải file

05/09/2019 04:05 pm

To trinh ke hoach phan phoi loi nhuan

The le lam viec bieu quyet

Tải file

05/09/2019 04:02 pm

The le lam viec bieu quyet

Phieu gop y DHDCD thuong nien

Tải file

05/09/2019 04:01 pm

Phieu gop y DHDCD thuong nien

Chuong trinh dai hoi dong co dong thuong nien

Tải file

05/09/2019 03:58 pm

Chuong trinh dai hoi dong co dong thuong nien

Thong bao hop DHDCD

Tải file

05/09/2019 03:57 pm

Thong bap hop dai hoi dong co dong thuong nien

Hotline tư vấn miễn phí: 027 438 31 505
Zalo