Quan Hệ Cổ Đông

Quan Hệ Cổ Đông

Tờ trình thông qua QCQT

Tải file

07/04/2021 03:29 pm

Tờ trình thông qua QCQT

Dự thảo qui chế quản trị công ty

Tải file

07/04/2021 03:28 pm

Dự thảo qui chế quản trị công ty

Tờ trình sửa đổi điều lệ

Tải file

07/04/2021 03:27 pm

Tờ trình sửa đổi điều lệ

Dự thảo điều lệ Công ty năm 2021

Tải file

07/04/2021 03:27 pm

Dự thảo điều lệ Công ty năm 2021

Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán

Tải file

07/04/2021 03:26 pm

Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán

Tờ trình thù lao và tiền lương

Tải file

07/04/2021 03:25 pm

Tờ trình thù lao và tiền lương

Tờ trình phân phối lợi nhuận

Tải file

07/04/2021 03:25 pm

Tờ trình phân phối lợi nhuận

Tờ trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Tải file

07/04/2021 03:23 pm

Tờ trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Thể lệ họp và biểu quyết

Tải file

07/04/2021 03:22 pm

Thể lệ họp và biểu quyết

Phiếu góp ý

Tải file

07/04/2021 03:22 pm

Phiếu góp ý

Giấy xác nhận ủy quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Tải file

07/04/2021 03:21 pm

Giấy xác nhận ủy quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên 2021

Tải file

07/04/2021 03:20 pm

Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên 2021

Hotline tư vấn miễn phí: 027 438 31 505
Zalo