Chi tiết bài viết

Tải file

Tờ trình tiền lương thù lao HĐQT, BKS, BDH